Doelstelling

De Stichting Heukelum Aktief heeft tot doel het zonder winstoogmerk exploiteren van het Dorpshuis De Krakeling en het organiseren van de buurthulp activiteiten in de kern Heukelum. Het Dorpshuis De Krakeling is een gemeenschapshuis dat primair gericht is op de plaatselijke samenleving van de kern Heukelum en dat inwoners van die kern een ontmoetingsplek en ruimte wil bieden voor het uitoefenen van diverse sportieve-, maatschappelijke-, sociaal-, welzijns- en culturele activiteiten, zonder winstoogmerk.

De stichting wil dat realiseren door al dan niet tegen betaling bieden van huisvesting aan verenigingen, instellingen en andere gebruikers die activiteiten ontplooien op het gebied van onder meer ontmoeting, ontspanning, opvang, welzijn, zorg, educatie en sport. Daarnaast onderneemt het Dorpshuis De Krakeling ook zelf initiatieven om te komen tot een volwaardige bezetting van de ter beschikking staande ruimten.

Naast de exploitatie van het dorpshuis is de stichting Heukelum Aktief ook verantwoordelijk voor de organisatie van Buurthulp Heukelum, met als doel hulpvragen en hulpaanbod van inwoners samen te brengen.
Met dank aan de vele vrijwilligers, is Buurthulp Heukelum ingebed in het maatschappelijke en sociale leven van de inwoners.

 

Historie

In 2010 is door de gemeente Lingewaal een ruimtelijke en sociale structuurvisie vastgesteld, genaamd Het Manifest van Lingewaal. Speerpunt uit het Manifest is dat iedere kern binnen de gemeente Lingewaal hun eigen basisvoorzieningen behouden,waaronder een multifunctioneel gebouw. Op initiatief van de besturen van het dorpshuis Meeuwensteyn, verenigingsgebouw De Krakeling en biljartvereniging De Pomerans, allen uit Heukelum, is enige jaren geleden een proces gestart om te komen tot één MFA.

Op 5 maart 2014 heeft de gemeenteraad een eenmalig krediet beschikbaar gesteld van € 1,2 miljoen voor de vernieuwbouw van het bestaande dorpshuis tot een MFA, waarbij het uitgangspunt is dat de gemeente investeert en de stichting geheel voor eigen rekening exploiteert.

In april 2015 is er een burger initiatief tot stand gekomen, ondersteund door de Hervormde kerk en de Stichting Jeugd- en Volwassenenwerk en Wmo-raad Lingewaal, onder de naam Heukelum Actief, met het doel een buurthulp organisatie op te zetten. Na een gehouden enquête onder de inwoners van Heukelum, bleek dit project een groot draagvlak te hebben. 200 Inwoners hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor burenhulp of ondersteuning bij events in Heukelum. Ook het project schuldhulpmaatje heeft zich aangesloten bij Heukelum Actief. Inmiddels heeft dit project zich ingebed in het sociale domein van Heukelum.

De oorspronkelijke initiatiefnemers (Stichting DAVA en Stichting Jeugd- en Volwassenenwerk) om te komen tot een MFA is dit succes niet ontgaan en hebben eind oktober 2015 de initiatiefnemers van Heukelum Actief gevraagd of zij een beleidsplan en een exploitatiebegroting voor de MFA wilden maken. Op dit verzoek is positief geantwoord. Het beleidsplan is op 30 november 2015 aan de besturen van de oorspronkelijke initiatiefnemers gepresenteerd en unaniem aanvaard. Kern van het beleidsplan is dat de stichtingen van de oorspronkelijke initiatiefnemers zouden opgaan in een nieuw op te richten Stichting Heukelum Aktief, die de activiteiten en de exploitatie van de MFA op zich zal nemen. De stichtingen van de oorspronkelijke initiatiefnemers zullen samengaan in een Stichting MFA Heukelum, die eigenaar is van het gebouw en verantwoordelijk is onderhoud van het gebouw.

Naast de exploitatie van het dorpshuis blijft de stichting Heukleum Aktief ook verantwoordelijk voor de organisatie van Buurthulp Heukelum. Met dan aan de vele vrijwilligers, is Buurthulp Heukelum ingebed in het maatschappelijke en sociale leven van de inwoners.

 

Beleid en organisatie

Het bestuur van de Stichting Heukelum Aktief is primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van activiteiten om een budget neutrale exploitatie van het Dorpshuis De Krakeling te realiseren. Dus er is geen winstoogmerk. Daarnaast draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoerende activiteiten van Buurthulp Heukelum.

Buurthulp Heukelum is een burgerparticipatie project, waarvan het beleidsplan op 22 april 2015 is gerealiseerd. Dit beleidsplan is aangeboden aan B&W van de gemeente Lingewaal, die vervolgens € 5000,- subsidie heeft verstrekt om het project te realiseren. Wilt u het gehele beleidsplan inzien, dan kunt u dit hier downloaden.

De toenmalige initiatiefnemers van Buurthulp Heukelum hebben op 30 november 2016 op verzoek van de besturen van DAVA, Jeugd- en Volwassenenwerk De Krakeling en biljartvereniging De Pomerans een beleidsplan gemaakt voor de exploitatie van het Dorpshuis De Krakeling. Dit beleidsplan is door de besturen goedgekeurd, waarna de Stichting Heukelum Aktief is opgericht. Wilt u dit beleidsplan inzien, dan kunt u dit hier downloaden.

Voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden in het Dorpshuis wordt het bestuur ondersteund door een parttime beheerder, samen met een pool van vrijwilligers. De beheerder zorgt onder meer voor centrale inkoop, afstemming met zaalhuurders/gebruikers, offertes, planningen en het aansturen van de vrijwilligers. Daarnaast is de beheerder het aanspreekpunt voor de inwoners van Heukelum en de zakelijke gebruikers. Een delegatie van het bestuur en de beheerder hebben maandelijks overleg, en in specifieke gevallen op ad-hoc basis, over financiële, personele en logistieke zaken.
Het bestuur draagt zorg voor het verkrijgen van subsidies en het verwerven van fondsen voor inrichting en aanpassingen, vernieuwingen of verbeteringen van het Dorpshuis De Krakeling.

Buurthulp Heukelum wordt in feite uitgevoerd door een zelfsturend team: de buurt-ambassadrices. Het bestuur voert periodiek overleg met hen over voortgang, resultaten en overlegresultaten met andere maatschappelijke en sociale organisaties binnen de gemeente Lingewaal.

 

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Heukelum Aktief bestaat uit 7 personen, die ieder een bepaald aandachtgebied hebben:

Naam bestuurder Taak binnen bestuur aandachtgebied
Arjan Groeneveld Voorzitter
e-mail:
arjan.groeneveld@heukelumaktief.nl
WMO (welzijn)
Buurthulp
Fondsenwerving
Bouwzaken
Jan van der Meijden Vice voorzitter
e-mail:
jan.vandermeijden@heukelumaktief.nl
Algemene zaken/ projecten
Activiteiten/ vrijwilligers
Eric van den Adel Penningmeester
e-mail:
eric.vandenadel@heukelumaktief.nl
Juridische en financiële zaken
Hans van Dijk Secretaris
e-mail:
hans.vandijk@heukelumaktief.nl
Website
PR/Communicatie
Fondsenwerving
Buurthulp
Dianne van Schaik 2e secretaris
e-mail:
dianne.vanschaik@heukelumaktief.nl
Activiteiten algemeen
Henk van der Vegt Lid
e-mail:
henk.vandervegt@heukelumaktief.nl
Onderhoud
Coördinatie techniek
Griedo Bel Lid
e-mail:
griedo.bel@heukelumaktief.nl
Gemeentelijke regelgeving
Vrijwilligers

De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en doen de werkzaamheden onbezoldigd.Het bestuur wordt bij de ontwikkeling van het beleid en de uitvoering daarvan, betreffende haar aandachtsgebieden, ondersteund door vele vrijwilligers uit Heukelum. Hierdoor is het mogelijk om allerlei projecten snel te realiseren.Het bestuur is dan ook dankbaar dat deze vrijwilligers zich inzetten voor het realiseren van de doelstellingen van Heukelum Aktief.

 

Onze vrienden
Veel bedrijven uit Heukelum en omgeving voelen zich verbonden met de leefbaarheid in Heukelum en haar inwoners. De Stichting Heukelum Aktief en het Dorpshuis De Krakeling die veel activiteiten op maatschappelijk, welzijn, sportief en cultureel gebied organiseren, geven invulling aan de verbondenheid van deze bedrijven. Door hun jaarlijkse bijdrage kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals een wekelijkse bejaardensoos, Krakelingenloop, intocht Sinterklaas, Halloween, wekelijks koersbal, thema avonden etc.
De Stichting Heukelum Aktief is haar vrienden dan ook heel dankbaar voor hun bijdragen.